Algemene voorwaarden van Cat Nanny Petra

augustus 2018

Artikel 1 Definities

1.1

Cat Nanny Petra: Opdrachtnemer Petra van Garderen, geboren: 3 juli 1967, handelend onder de naam: Cat Nanny Petra.
1.2
Opdrachtgever: de persoon en kateigenaar die de overeenkomst aangaat met Cat Nanny Petra.
1.3
Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tot opdracht gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop mede deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4
Opdracht: de dagelijkse verzorging van één of meerdere katten van de opdrachtgever, verder te noemen “kat”. Hieronder wordt verstaan het geven van eten en drinken, knuffelen en aaien, het verschonen van kattenbakken en het schoonhouden van de omgeving rondom de kattenbak en etensbak. Tot de opdracht behoort ook het verzorgen van de post en kamerplanten in de woning van de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever en mits vastgelegd in de overeenkomst behoort ook tot de opdracht het verzorgen van andere kleine huisdieren, zoals: kippen, vissen, vogels, konijnen, hamsters of cavia’s. De verzorging van deze dieren houdt in: dagelijks geven van eten en drinken, knuffelen en aaien, wekelijks het hok verschonen indien gewenst door opdrachtgever. Cat Nanny Petra verzorgt geen honden.

Artikel 2 Rechten en plichten van de opdrachtgever

2.1
Opdrachtgever is verplicht tijdig en volledig de noodzakelijke informatie aan Cat Nanny Petra te verschaffen, die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zorgt ervoor dat deze informatie bij de intake en/of in ieder geval voor de start van de oppasperiode bekend is bij Cat Nanny Petra.
2.2
Opdrachtgever geeft aan Cat Nanny Petra ten minste één maar bij voorkeur twee mobiele telefoonnummers, waarop hij bereikbaar is tijdens de oppasperiode.
2.3
Opdrachtgever zorgt voor toegang tot de woning en een veilig verblijf in de woning, voldoende eten voor de kat en kattenbakvulling.
2.4
Opdrachtgever treft effectieve maatregelen dat de kat en de woning vrij zijn, en tijdens de oppasperiode vrij blijven, van ongedierte zoals vlooien en teken.
2.5
Opdrachtgever dient aan een contactpersoon in de buurt van de woning een sleutel te geven ingeval onverhoopt de sleutel van de woning afbreekt of zoekraakt.
2.6
De opdrachtgever is bij annulering tot één week voor start van de oppasperiode 50% van het declaratiebedrag verschuldigd. Bij annuleringen na deze periode is het volledige declaratiebedrag verschuldigd.

Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtnemer

3.1
Cat Nanny Petra spant zich in de kat dagelijks te verzorgen op een manier en op een wijze zoals gewenst door de opdrachtgever. Cat Nanny Petra zal de opdracht uitvoeren naar beste kunnen en de opdrachtgever informeren indien onverhoopt de gezondheid van de kat of andere bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geeft.
3.2
Cat Nanny Petra zal in de persoon van Petra van Garderen de opdracht uitvoeren samen met de Cat Butler, maar behoudt zich het recht voor in geval van nood zich te laten vervangen door een andere bekwame persoon.

3.3
In geval van gezondheidsproblemen of bijzondere omstandigheden tijdens de oppasperiode zal Cat Nanny Petra zich inspannen om in contact te treden en te overleggen met de opdrachtnemer. In het geval de gezondheid van de kat in het geding is en/of omstandigheden zich voordoen die direct handelen noodzakelijk maken en/of indien niet of niet op tijd kan worden overlegd met de opdrachtnemer machtigt opdrachtgever Cat Nanny Petra, om in naam van en op kosten van de opdrachtgever, de noodzakelijke maatregelen te nemen en opdrachten aan derden (waaronder een dierenarts) te verlenen.
Opdrachtnemer is als eigenaar van de kat altijd aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade, die de kat toebrengt aan anderen of diens eigendommen.
3.4
In geval van omstandigheden beschreven onder 3.3 is opdrachtgever aan Cat Nanny Petra een extra honorarium verschuldigd tegen het dan geldende tarief.

3.5
Cat Nanny Petra behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website en overhandigd bij de intake danwel overeenkomst.

Artikel 4 Honorarium en kosten

4.1
De kosten van het uitvoeren van de overeenkomst tot opdracht zijn gebaseerd op de door Cat Nanny Petra gehanteerde tarieven (alles inclusief BTW) zoals vermeld op de website en in de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2
De door Cat Nanny Petra ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals beschreven en bedoeld onder 3.3 en 3.4, en eventuele extra dagen worden achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1
De opdrachtgever is gehouden de declaratie van Cat Nanny Petra voorafgaand aan de oppasperiode te voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de declaratie te verrekenen met een vordering jegens Cat Nanny Petra.

5.3
Betaalt de opdrachtgever niet binnen de onder punt 5.1 vermelde termijn, dan is hij, naast het declaratiebedrag, aan Cat Nanny Petra de door Cat Nanny Petra te maken kosten voor het betaald krijgen van het declaratiebedrag verschuldigd, alsmede de incassokosten en de wettelijke rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en Geschillen

6.1
Cat Nanny Petra is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van de kat.
6.2
Cat Nanny Petra is niet aansprakelijk voor weggelopen katten tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.
6.3
Cat Nanny Petra is niet aansprakelijk voor besmetting van de kat met vlooien en/of wormen.
6.4
Cat Nanny Petra is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan/in de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid, met uitzondering van door Cat Nanny Petra zelf direct veroorzaakte schade.
6.5
Cat Nanny Petra is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Cat Nanny Petra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6.
Indien Cat Nanny Petra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6.7
Mocht er een geschil ontstaan dan zal Cat Nanny Petra samen met opdrachtgever zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen, voordat we een beroep op de rechter zullen doen.

 

 

Algemene voorwaarden van Cat Nanny Petra zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 61174157